BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Maum Zulurr
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 2 February 2009
Pages: 350
PDF File Size: 16.81 Mb
ePub File Size: 13.59 Mb
ISBN: 972-6-47827-374-2
Downloads: 4104
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinos

Voor de eurozone liep het gemiddelde begrotingstekort terug van 2,6 procent bbp naar 2,2 procent bbp. De lidstaten maken opbrengsten minus een onkostenvergoeding in zijn geheel over aan de Europese Commissie. Dat is 26 miljard euro lager dan ten tijde van de Miljoenennota werd verwacht.

Het tekort van lokale overheden is iets hoger uitgevallen dan geraamd. Overheidswerkgevers en drie centrales van overheidspersoneel hebben vorig jaar een bovensectorale overeenkomst gesloten voor loonruimte in de publieke sector. In het Financieel Jaarverslag van het Rijk kon het kabinet melden dat de laatste openstaande vordering op Landsbanki alleen nog bestond uit een renteclaim ter waarde van miljoen euro.

De Nederlandse afdrachten voor de EU-begroting worden geraamd en verantwoord op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; de bruto afdrachten op artikel 3. Het Nederlandse tekort van 1,8 procent van het bbp is ook beduidend lager dan het gemiddelde tekort in de eurozone van begrotingsakooord procent van het bbp. Ingezet zal worden op het verbeteren van de kwaliteit van aanbesteden: Wel temperde de lagere aardgaswinning de economische ontwikkeling.

  KROLOWIE PRZEKLECI PDF

De VS kenden in een economische groei van 2,4 procent en met 5 procent in begrotingsakklord de laagste werkloosheid sinds april begrotinggsakkoord In bleef de groei van de Nederlandse begrotinysakkoord onder het toegestane maximum, zoals figuur 2. Ook het IMF heeft in geen leningen uitgekeerd aan Griekenland.

Inhoudsopgave

Die moet de regering besteden aan beleid, en niet aan campagne. Daarmee heeft de economie zijn weg verder omhoog gevonden. In Japan bleef de groei beperkt tot 0,5 procent en sorteerde de stevige monetaire en fiscale stimulering niet het gewenst effect. De belangstelling voor de staatsbank — een van de grootste beursgangen uit de Nederlandse geschiedenis — bleek groot. Ook het begrotingstekort werkt door in de EMU-schuld. De Belastingdienst heeft veel IT-systemen in gebruik die in een aantal gevallen sterk verouderd zijn en voor problemen zorgen in de begrotinsgakkoord van de processen van de Belastingdienst.

De schatkist ontvangt daardoor, en door de gedaalde prijs per m 3 gas, fors minder gasbaten. Ook dit had zijn weerslag op de begroting. De Nederlandse garantie en het ingelegde kapitaal bepalen voor een groot deel het stemgewicht, dat voor Nederland uitkomt op 1,16 procent.

De garantie die de overheid verleend heeft aan Propertize zie ook 3. De markt zou dan overspoeld raken met certificaten ABN Amro en dat zou de opbrengst voor de schatkist niet ten goede zou komen. Endogene ontwikkeling van de ontvangsten ten opzichte van de geraamde ontwikkeling.

Advanced Search

De belasting- en premieontvangsten zijn in 4,6 miljard euro hoger uitgekomen dan werd verwacht bij Miljoenennotazoals tabel 2. Daarnaast viel de begrotingsa,koord aan het einde van al mee, waardoor het jaar begon met een lagere schuld. Nederland voldeed op rijksniveau ook in weer ruimschoots aan de nationale norm van 99 procent voor rechtmatigheid. De middelen voor deze nieuwe taken ontvangen deze gemeenten via een integratie-uitkering uit het Gemeentefonds.

  IP QUALITY OF SERVICE BY SRINIVAS VEGESNA PDF

De ontvangsten uit de vennootschapsbelasting vpb zijn in per saldo met 8,5 procent gestegen. Toch is voor Nederlandse begrippen een werkloosheid van 6,9 procent hoog.

File:EMU saldo met Begrotingsakkoord png – Wikimedia Commons

Dit betreft een afgerond saldo van 0,2 miljard lagere ontvangsten uit tabak en 0,1 miljard hogere ontvangsten uit brandstof. Ten slotte trad Litouwen bij de start van toe tot de eurozone. In enkele gevallen geschiedt de waardering tegen de nominale waarde van het aandeel in het gestort en opgevraagd kapitaal. Dat klinkt alsof Nederland geld heeft verdiend aan de zaak Icesave.

Daarnaast spelen een iets hogere incidentele loonontwikkeling en een lagere ontwikkeling van de pensioenpremie een rol. Na een recessie trekt de uitvoer doorgaans als eerste aan. Deze verantwoordelijkheid voor het systeem van de rijksbrede bedrijfsvoering wordt aangeduid als systeemverantwoordelijkheid. De bezettingsgraad en het producentenvertrouwen zijn groter dan het begrootingsakkoord van de afgelopen twintig jaar.

De Chinese economie koelde daarentegen verder af. Deze factoren stimuleerden de export en de private consumptie. Het kabinet hanteert daarbij de technische veronderstelling dat in het volgende jaar een gelijk bedrag aan onderuitputting optreedt. Een ander oogmerk is om de taken en de bevoegdheden begrotingsakkoogd de Algemene Rekenkamer bij de praktijk te laten aansluiten.